Lenergy – Az év Természetfotósa 2017 kií­rás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A naturArt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége 2017-ben immár 25. alkalommal hirdeti meg Magyarország és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát.

A pályázat célja hazánk, a Kárpát-medencei ökorégió és Földünk természeti értékeinek, csodálatos élővilágának, tájainak,, valamint a természet ritka pillanatainak bemutatása, és ezen keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés segí­tése, a társadalom szemléletének formálása és esztétikai értékí­téletének fejlesztése.

A pályázat névadó támogatója a Lenergy Magyarország Kft.

Lenergy Magyarország Kft.
A vállalat 2011. novemberében alakult azzal a céllal, hogy teljes körű megoldást kí­náljon a klí­matechnika, a légtechnika és energetikai megoldások területén. Célunk, hogy íœgyfeleink bevonásával és teljes megelégedése mellett, olyan egyedi energiatakarékos megoldásokat alkalmazzunk, amivel minden költség-, és környezettudatos vállalat csak nyerhet és működését hosszú távon valóban fenntarthatóvá teheti. Az Európai Unió által kií­rt pályázatok területén is segí­tjük partnereinket.
A LENERGY fő támogatója a Varázslatos Magyarország fotópályázatnak is, melynek fő célja a magyar nemzeti parkok bemutatása. http://lenergy.hu

A pályázat kiállí­tásra kiválasztott képeit ezúttal is a pályázat fő támogatója a Canon Hungária Kft. nyomtatja majd ki a szokásos, látványos minőségben.

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek az etf.naturart.hu honlapon.

I. Kategóriák
1. Kezünkben a Föld – Az ember és a természet közötti kapcsolatok, szerepünk, felelősségünk természeti környezetünkért.
2. A madarak viselkedése- Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő madarakról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelení­tve mutatnak be.
3. Az emlősök viselkedése – Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő emlősállatokról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelení­tve mutatnak be.
4. Az állatok viselkedése – Ebbe a kategóriába a 2. és 3. kategóriába nem sorolható, természetes környezetükben vadon élő állatokról készült felvételek nevezhetők, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelení­tve mutatnak be.
5. íllatok és környezetük – Itt olyan képek nevezhetők, amelyek tájképszerűen mutatják az állatok élőhelyét, és tükrözik az állatok és környezetük szétválaszthatatlan kapcsolatát. Fontos, hogy az állatok a képen felismerhetőek legyenek. Az értékelésben elsősorban a bemutatott szituáció egyedülállósága és a téma esztétikus ábrázolása kap hangsúlyt.
6. íllatok szemtől szemben -Ide nevezhetők a vadon élő állatokról természetes környezetükben készí­tett közel- és makro-felvételek, állatportrék, az állatvilág törpéitől az óriásokig.
7. Növények és gombák -Ebbe a kategóriába várjuk a vadon élő növényekről és gombákról természetes környezetükben készült felvételeket, melyek kiemelik a bemutatott fajok szépségét, különlegességét – az élőhelyektől a mikrovilágig.
8. Kompozí­ció, forma és kí­sérletezés -Természeti témák absztrakt megjelení­tése, amelyet a zsűri kizárólag esztétikai szempontok alapján bí­rál el. Ebben a kategóriában teret biztosí­tunk azoknak a kí­sérletező alkotóknak, akik természeti témájú képeiket a pályázat többi kategóriájába nem sorolhatják.
9. Tájak – Ez a kategória a tájaké. Olyan természetfotókra számí­tunk, amelyek hűen szemléltetik egy táj szépségét, egyediségét, harmóniáját, illetve vadságát, érintetlenségét.
10. élet a ví­zfelszí­n alatt -Ebbe a kategóriába a ví­z felszí­ne alatt készült természetfotók nevezését várjuk.
11. Napnyugtától napkeltéig – Vadon élő állatok fotóit várjuk természetes környezetükben, amelyek a kategória cí­mében megjelölt Időszakban készültek. A napkeltekor vagy napnyugtakor készült fotók esetében, ha a napkorong a képen látható, annak legalább félig a horizont alatt kell lennie. Fontos szempont, hogy a kép kellően hangsúlyozza a napszak hangulatát.
12. Fekete-fehér természetfotók – Ide olyan képeket várunk, amelyek kihasználva a fekete-fehér technika lehetőségeit, hatékonyan emelik ki a témát és a kompozí­ciót. A kép tartalmának meg kell felelnie – a 8. kategória kivételével – a többi pályázati kategória legalább egyikének.
13. A fenntartható energiatermelés és a természet kapcsolata – A kategóriát a pályázat névadó támogatója a Lenergy Magyarország Kft. hí­vta életre. Célja művészi természetfotókkal bemutatni a természet és a fenntartható energiatermelés kapcsolatát. Az emberiség egyik kulcskérdése, hogy energia szükségleteit olyan módon fedezze, ami hosszú távon fenntartható és a környezetre a legkevesebb károsí­tó hatást gyakorolja.
14. Ifjúsági kategória – Ebbe a kategóriába kötetlen témájú természetfotók nevezhetők a felnőtt kategóriákban megfogalmazottak szerint. A pályázati felső korhatár 18 év, azaz ebben a kategóriában azok pályázhatnak, akik 1999. május 1. után születtek. Az életkoruk szerint ifjúsági kategóriába tartozó pályázók saját döntésük alapján nevezhetnek a felnőtt kategóriákban is, de ebben az esetben Ifjúsági kategóriában nem indí­thatnak pályamunkákat.
15. Werk (Természetfotósok munka közben) -Ebbe a kategóriába olyan fotókat várunk, amelyek érdekes jeleneteket, eseményeket vagy akciókat mutatnak be a természetfotósokról munka közben. A zsűri kiválasztja a kiállí­táson és a fotóalbumban bemutatásra kerülő legérdekesebb képeket, de ezek dí­jazására nem kerül sor, és az ide nevezett képek az „év természetfotósa” pályázat végeredményének kiszámí­tásában sem vesznek részt.

II. Etikai elvárások
Minden kategóriában követelmény, hogy az egyes élőlényekről készült felvételek vadon élő példányokat ábrázoljanak természetes környezetükben, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek, természetvédelmi és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak!
A „vadon élő állat” fogalom azokra az állatokra is vonatkozik, amelyek olyan bekerí­tett területen élnek, ahol jelen van az adott állatfaj természetes ragadozója, vagy az adott területen a vadállomány természetes szaporulatot produkál és rendszeres vadászattal végzik az állományszabályozást.
Ennek igazolására a nevezés, mint nyilatkozat szolgál. Amennyiben a zsűrizés során aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kií­ró felhí­vja a szerző figyelmét a felmerült bizonytalanságokra okot adó kérdések megadott határidőre í­rásban történő tisztázására, és ennek ismeretében a zsűri javaslata alapján dönt az aggályos képek és a pályázó további sorsáról.
Ha a megszabott határidőig nem érkezik válasz a pályázótól a feltett kérdésekre, illetve a pályázó nem biztosí­tja a zsűri számára a felmerült kérdések megnyugtató tisztázását szolgáló felvételi anyagokat, akkor a kií­ró kizárja az aggályos képeket a versenyből. Irányadó információk: http://www.naturart.hu/etikai-kodex

III. Dí­jazás
A pályázat kií­rója és támogatói a felsorolt 1.-12. kategóriákban az első három helyezett fotót dí­jazzák. A kategóriák dí­jazottjai és a különdí­jakat elnyerő képek szerzői pénz- és/vagy tárgyjutalomban részesülnek. A kiosztásra kerülő dí­jak összértéke mintegy 1.500.000 Ft.
Fődí­jak:
A pályázat fődí­ját, hazánk legrangosabb vonatkozó tárgyú szakmai elismerését,” Az év Természetfotósa 2017″ kitüntető cí­met a legkiemelkedőbb kollekciót beküldő egyéni pályázó nyeri el. A dí­j – az egyéb jutalom mellett – Kiss Jenő makói szobrászművész kisplasztikája. A fődí­jat elnyerő pályázó felkérést kap a következő évi „év Természetfotósa” pályázat zsűrijébe.
„Az év Természetfotósa 2017″ fődí­j odaí­télése:
Az értékelésben csak az “Egyéni teljesí­tmény” jelöléssel ellátott képek vesznek részt. Egyéni teljesí­tménynek számí­t az a fotó, ami a pályázó önálló munkájának eredményeképpen jött létre, nem pedig mások által előkészí­tett feltételek mellett, illetve azok felhasználásával.
Pontozási rendszer “Az év természetfotósa 2017” cí­m odaí­téléséhez:
Az év Természetfotója: 5 pont; kategória első dí­j: 4 pont; kategória második dí­j: 3 pont; kategória harmadik dí­j: 2 pont.
A pontok összesí­tése során +1 pontot kap a Tájkép kategóriában 1., 2., és 3. helyezést elért képek, amennyiben az a Kárpát-medencei ökorégióban készültek és + 1 pontot érnek a Zsűri által megí­télt különdí­jas felvételek is.
A fődí­j odaí­télése az alapján történik, hogy egy adott szerző a pályázaton kiosztott összes pontszám hány százalékával rendelkezik, valamint az összes kiállí­tott kép hány százalékát készí­tette. A két százalék összege adja a pályázaton elért eredményt. A legmagasabb értéket elérő szerző nyeri el „Az év Természetfotósa” dí­jat. (Az ifjúsági és Werk kategória képei nem vesznek részt a végeredmény számí­tásban.)
„Az év Természetfotója 2017″ dí­jat a Zsűri által legjobbnak í­télt kategóriagyőztes felvétel kapja.
„Az év Ifjú Természetfotósa 2017″ cí­met az ifjúság kategóriában kollekciójával legeredményesebben szereplő pályázó nyeri.
„Az év Búvárfotósa 2017″ dí­jat az a búvár-természetfotós pályázó kapja, aki búvármerülés során készí­tett képeivel a legeredményesebben szerepel a pályázaton. (Búvármerülés: lásd Magyar Búvár Szakszövetség Merülési Szabályzatának definí­ciója: www.buvar.hu)
A zsűri által odaí­télt különdí­jak:
A pályázatot támogató szponzorok (pld. Magyar Természettudományi Társulat, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Természet Világa, TermészetBúvár, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Sakertours, stb.) által felajánlott különdí­jakról a zsűri dönt, az adott támogató által megadott szempontrendszer alapján.
A naturArt által adományozott „Dr. Tildy Zoltán-dí­j” nyertese a „Madarak viselkedése” kategóriában legeredményesebben szereplő 24 év alatti pályázó.
.A Magyar Természettudományi Társulat különdí­ját az a hazánk területén készült állatfotó kapja, amely természetes környezetében művészi eszközökkel szemléletesen mutat be egy védett vagy veszélyeztetett állatfajt.
A Magyart Fotóművészek Szövetsége különdí­ját az a felvétel kapja, amely a legjobban ragadja meg a fény-árnyék játékát.
Különdí­jak, amiket nem a zsűri, hanem a dí­jfelajánló támogatók választanak ki:
Az ifjúsági kategóriában különdí­jat kap a legjobb, talajszinthez vagy ví­zfelszí­nhez közeli, igen alacsony szögből készült madárfotó. A különdí­j egy UBH 35 multifunkciós ví­zszintezhető gömbfej, adományozója a Uniqball Team. A nyertest a Uniqball képviselője választja ki.
A Lenergy Magyarország Kft a pályázatra 100.000Ft-os különdí­jat ajánlott fel az általa választott legszebb, Magyarországon készült természetfotó készí­tője részére.
A Multiexpo Kft. különdí­jat ajánlott fel az áltata kiválasztott, legjobb festői hatású kép alkotója számára.

IV. Elbí­rálás
A pályamunkákat a naturArt Elnöksége által felkért, a természetfotózás gyakorlatában jártas neves szakemberek bí­rálják el.
A Zsűri tagjai:
dr. Kalotás Zsolt természetfotós, Az év természetfotósa 2001 (elnök)
Bánkúti András fotóművész, a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője
Heltai Csaba, a National Geographic Magyarország művészeti vezetője
Kármán Balázs fotóművész, Az év Természetfotósa 1993, 1994, 1996, 2000
Dr. Perényi János természetfotós, a Nimród Fotóklub elnöke
Selmeczi Dániel fotóművész, Az év Természetfotósa 2014, 2016
Vadász Sándor természetfotós, Az év Természetfotósa 1998

A zsűrizés négy fordulós. A zsűri csak a pályázók által beküldött képeket bí­rálja, a képek egyéb adatait, jelöléséit nem vizsgálja. (A beküldött RAW file-ok a pályázati feltételek ellenőrzésére szolgálnak.) A zsűri számára a pályázók kiléte nem ismert. A feltöltőrendszer automatikusan egy új azonosí­tóval látja el a file-okat, í­gy az eredet filenév a zsűri számára nem ismert. A zsűri az összes képet értékeli, és az első fordulóban mintegy 1000 képet választ ki további mérlegelés céljára. A második fordulóban a kiválasztásra esélyes pályaművek száma mintegy 400-ra szűkül, mí­g a harmadikban a zsűri a kiállí­tásra kerülő kb. 100 képet választja ki. A kategóriák helyezési sorrendjét és a dí­jakat a zsűri a negyedik fordulóban, zárt ülésen dönti el.
A zsűrizés második és harmadik fordulója nyilvános. A nyilvános zsűrizés on-line követhető az interneten, az etf.naturart.hu cí­men.

V. Kifogás, panasz, fellebbezés
A zsűri szakmai, valamint a kií­ró etikai döntései ellen nem lehet jogorvoslattal élni.
A pályázati szabályok megsértésének vélelme esetén a kií­rónak cí­mzett, a zsűrizés 2. fordulójának lezárása utáni 5. napig megküldött email-ben kell jelezni a kérdéses kép számát és a kifogásolás indokát. Email cí­m: etf@naturart.hu A kérdéses kép sorsáról 5 napon belül döntés születik.

VI. Pályázati feltételek
Felnőtt kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 25 kép
Egy kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 10 kép
Az ifjúsági kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 10 kép

A Werk kategóriába küldött pályaművek nem számí­tanak bele a 25 képes pályázati korlátba.
A pályázatra olyan felvételek nevezhetők, amelyek nem voltak kiállí­tva a naturArt korábbi pályázatain.
A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kií­rásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosí­tatlan kamera file-okkal. Ezeket a második forduló után a pályázatot kií­ró bekéri.

A pályázó vállalja, hogy ezeket a file-okat a pályázati naptárban megadott határidőig feltölti a pályázati oldalra. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leí­rását. A kií­rók kérésére a szerző vállalja, hogy amennyiben legalább egy pályaműve kiállí­tásra kerül, önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján.

VII. Technikai tudnivalók
Mivel a zsűri projektorral vetí­tett digitális pályaműveket értékel, í­gy az eredeti képről készí­tett nagyméreű JPEG formátumú képekkel lehet csak pályázni, amelyeket az etf.naturart.hu honlapra kell feltölteni az alább meghatározott pályázati naptár szerint.
Képméret:
A beadandó képfile minimális mérete 7 Mpixel lehet úgy, hogy a kép hosszabbik oldala min. 3000 pixel legyen.
A képfeldolgozás során nem engedélyezett:
– a kép tartalmának megváltoztatását eredményező beavatkozás,
– képelemek hozzáadása vagy eltávolí­tása,
– a kép egyes részeinek módosí­tása,
– a képek digitális keretezése, látható felirattal és dátummal való ellátása.

A képfeldolgozás során engedélyezett:
– a fekete-fehér, illetve infra képpé alakí­tás,
– a digitális félszűrők használata,
– több felvétel kamerán belüli vagy utólagos (kamerán kí­vüli!) egyesí­téséből származó HDR és panoráma képek, valamint összeadott képek (pl. csillagászati „csillagí­ves” és asztro-tájkép felvételek) beküldése. (Tekintettel az óriási file méretekre az ily módon készí­tett képek eredeti file-jait a kií­ró nem a pályázati oldalon, hanem majd egyedileg kéri be az érintett pályázóktól.)
– többszörös expozí­ció, de csak egy adott helyszí­nen és közel egy időben készí­tett felvételek kamerán belüli egyesí­tése során létrehozott kép esetén,
– az eredeti kép készí­tése közben keletkezett technikai hibák, például a fényérzékelőre tapadt por, szennyeződés miatt a képen megjelenő foltok eltávolí­tása. A ví­z alatti felvételeknél a fentieken kí­vül megengedett a dóm- vagy sí­kablakra tapadt szennyeződés és a becsillanások eltávolí­tása.
– lencsehibák (pl. vignettálás, kromatikus aberráció) javí­tása.
A kií­ró semmilyen megkötést sem tesz a képarányok tekintetében, de jelzi a pályázók felé, hogy a jobb szállí­thatóság érdekében a kiállí­tásra kerülő képek közel azonos méreű, 2:3 arányú kartonokra lesznek nyomtatva. így az ettől az aránytól eltérő képek esetén a képek tetején-alján fekete csí­k lesz majd látható.
A képfeldolgozás során történő beavatkozások mértékének és természetességének elfogadásáról a zsűri és a kií­ró által erre a feladatra kijelöltek döntenek.

VIII. Beküldendő anyagok
A pályázat első fordulójában a pályaművek nagyfelbontású, sRGB szí­nterű, legjobb minőségben elmentett JPEG képállományát várjuk (Photoshop, jpg-opciók: minőség = 12).
A szerzőnek rendelkeznie kell az eredeti, módosí­tatlan kamerafile-al, amely lehet RAW (nyersfile) vagy JPEG. Utóbbi esetben csak a közvetlenül a kamerából származó JPEG-fájl felel meg a kritériumoknak. DNG formátum csak akkor elfogadható, ha a fényképezőgép eredetileg ilyen kiterjesztéssel készí­ti a képet. Analóg pályamunkák esetén a szerzőnek rendelkeznie kell a beküldött pályamunka eredeti analóg képhordozójával (dia, negatí­v).
Sikeres szereplés esetén a kií­ró a 2. forduló után kéri be a fent részletezett eredeti kamerafájlokat és a képek rendelkezésre álló, legnagyobb felbontású interpolálatlan TIFF-állományát. (Csak tájékoztatásul jelezzük, hogy a kategóriagyőztes képek 55×83 cm-es méretben kerülnek kinyomtatásra. Ilyen méreű képet olyan file-ból lehet szépen kinyomtatni aminek hosszabbik oldala kb. 8000 pixel méreű.)
A feltöltő felületen a szerzőnek lehetősége van nyilatkozni arról, hogy sikeres 3.fordulós szereplés után engedélyezi-e képének korrekcióját a jobb kiállí­tási minőség elérése érdekében, vagy sem.
A pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a rendelkezésre álló valamennyi EXIF adatot.
A fájlok átnevezését a feltöltő szoftver automatikusan elvégzi, í­gy a zsűri nem látja az eredeti file neveket, a pályaművek elbí­rálása a szerzők ismerete nélkül, anonim módon történik.
Nevezési lap: A pályázaton az etf.naturart.hu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezés elküldésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kií­rásban szereplő feltételeknek.
Nevezési dí­j: A nevezési dí­j pályázóként 5.000,- Ft, amit átutalással, a pályázati kell a naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége részére az UniCredit Bank Hungary Zrt., vezetett 10918001-00000031-04710000 számlaszámra befizetni. érvényesnek az a nevezés tekinthető, amelynél a nevezési dí­j 2017. május 26 16 óráig megérkezik a fenti számú számlára. Csak a befizetés visszaigazolása után adódik lehetőség véglegesí­teni (lezárni) a pályázatot. Dí­jkedvezmény: naturArt tagoknak, nyugdí­jasoknak és az ifjúsági kategória pályázói számára a nevezési dí­j 2.500,- Ft.

FONTOS! Az utaláson a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a pályázó (és nem a számlatulajdonos!) nevét és a nevezés során kapott 4 jegyű kódot (pl. Minta János 1234)
Kapcsolat: A pályázat részleteiről az etf.naturart.hu és a facebook.com/naturart.hu honlapokon tájékozódhat, esetleges kérdéseit – a honlapon található gyakori kérdések és válaszok (GYIK) elolvasása után – az etf@naturart.hu cí­mre küldve teheti fel.

A zsűri döntése után a második fordulón túljutott és erről értesí­tett pályázótól bekért nyers fájlokat a pályázati oldalra lehet majd feltölteni. Analóg pályázat esetén a pályázati anyagokat lezárt csomagban kérjük eljuttatni postán vagy személyesen az alábbi cí­mre. A zárt csomagra kérjük ráí­rni „naturArt – Az év Természetfotósa 2017″. A borí­tékra a nevezés során kapott 4 jegyű kódot kérjük ráí­rni.

Pályázati cí­m: Analóg pályázat esetén, postán: Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt), 2081 Piliscsaba, Szent László király út 22. (A kií­ró a postai kézbesí­tés során bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!)
A pályázat részleteiről az etf.naturart.hu és a facebook.com/naturart.hu honlapokon tájékozódhat, esetleges kérdéseit – a honlapon található gyakori kérdések és válaszok (GYIK) elolvasása után – az etf@naturart.hu cí­mre küldve teheti fel.

IX. Pályázati naptár
Feltöltés indí­tása: 2017. május 11. 12.00 óra
Nevezési dí­j megérkezése a naturArt számlára : legkésőbb 2017. május 26. 16.00 óra
Feltöltés vége: 2017. május 29.12.00 óra.
Zsűrizés 1. forduló: 2017. május 29 – június 9.
A legjobb ~ 1000 kép kiválasztása, nem nyilvános.
Zsűrizés 2. forduló: 2017. június 10.
Nyilvános, élő internetes közvetí­téssel. A kb. 1000-es képanyag ~ 400 db-ra szűkí­tése.
Nagyfelbontású képek, illetve eredeti analóg képhordozók bekérése: 2017. június 11.

Nagyfelbontású képek, illetve eredeti analóg képhordozók beérkezésének határideje: 2017. június 16 10.00 óra

Technikai ellenőrzés vége: 2017. június 22.
Zsűrizés 3. forduló: 2017. június 24.
Nyilvános élő internetes közvetí­tés a legjobb kb. 100 kép kiválasztásáig.
Zsűrizés 4. forduló: 2017. június 24.
Zártkörű, nem nyilvános. A dí­jazott képek kiválasztása.
2017. július 3-14. között a sikeresen szerepelt kb. 100 fotó szerzőjének kiértesí­tése, képaláí­rások egyeztetése.
A helyezések és dí­jazottak kií­ró általi bejelentésére a dí­jkiosztón kerül sor.
A kiállí­tás megnyitása, dí­jkiosztó: 2017. november 7.
A kiállí­tás megtekinthető: 2017. december 31.-ig
A kiállí­tás ünnepélyes megnyitója és dí­jkiosztója a Magyar Természettudományi Múzeumban (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6) 2017. november 7-én 17.00 órakor lesz. A “naturArt – Az év Természetfotósa 2017” fotópályázat kiállí­tásának megnyitójával egybekötött dí­játadóra minden pályázó nyomtatott meghí­vót kap és értesí­tést is küld a kií­ró a pályázó nevezési lapján megadott email cí­mre. A dí­jazottakat a kií­ró külön értesí­ti és kéri, hogy személyesen vegyenek részt a dí­játadó ünnepségen.

A pályázás menete:
1. Regisztráció az etf.naturart.hu honlapon, jelentkezési lap kitöltése.
2. A honlapon a regisztráció után a rendszerben megjelenik a négyjegyű kódszám, amit a pályázónak a továbbiakban használnia kell.
3. Nagyméreű JPEG képek feltöltése (technikai követelményeket lásd a „Pályázati feltételek” és „Technikai tudnivalók”, határidőket a „Pályázati naptár” szerint.)
4. A nevezési dí­j átutalása.
5. Pályázat lezárása.
6. A kií­ró a 2. fordulóból továbbjutott mintegy 400 kép szerzőitől bekéri a nagy felbontású, eredeti RAW, illetve a képek rendelkezésre álló legnagyobb felbontású interpolálatlan TIFF állományát.
X. Szerzői jogok
A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállí­tási katalógusban, vagy az azt helyettesí­tő albumban és a kiállí­tást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, a kií­ró és a szponzorok közötti szerződésben felsorolt kiadványokban, valamint a zsűrizés internetes közvetí­tése során és a pályázat archí­vumában való térí­tésmentes megjelenéséhez. Terveink szerint az elmúlt évekhez hasonlóan, a tervek szerint, a kiállí­tásra kiválasztott képek anyagából „Az év természetfotói Magyarország 2017″ cí­mmel album jelenik meg. Az albumból a kiállí­tásra kiválasztott képek szerzői 1-1 tiszteletpéldányt kapnak. A pályázat kiállí­tásához készí­tett papí­rképek (1-1 darab nagyí­tás) a vándorkiállí­tás után a kií­ró tulajdonába kerülnek. A kií­ró és a támogatók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázat zsűrizésével egyidejűleg egyéb kiadványaikhoz képeket válogassanak. E képek felhasználására a naturArt és a támogatók között szerződések alapján, a szerzőkkel való egyeztetés után, megfelelő honorárium ellenében kerül sor. A kií­ró a beküldött képeket a kizárólag a pályázat promóciója céljából térí­tés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).
A kií­ró fenntartja a jogot a változtatásra!
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálható a www.naturart.hu honlapon és a facebook.com/naturart.hu oldalon.
Támogatók:
A kiállí­tás megnyitásáig a pályázat támogatóinak köre folyamatosan bővül. Támogatók:
Névadó támogató: Lenergy Magyarország Kft.

Fő támogató: Canon Hungária Kft.,

Támogatók:
ArtWork Photo,
Fotoklikk,
Hide-Photography,
Leitz-Hungária Kft.
Magyar Fotóművészek Szövetsége,
Magyar Természettudományi Múzeum,
Magyar Természettudományi Társulat,
MULTIEXPO Kft,
National Geographic Maygarország,
Pigmenta,
RED SEA BOATS HOLIDAYS Kft.,
Sakertour Team,
Tripont,
Uniqball,
Varázslatos Magyarország kft.

Share.

About Author

Admin