A Fővárosi Nagycirkusz fotópályázata

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Urbán Ádám- A Fővárosi Nagycirkusz láthatatlan lelke című képriportja a 38. Magyar sajtófotó Pályázat Művészet sorozat kategóriájának II. díját nyerte.

 

A Fővárosi Nagycirkusz szubjektív cirkuszi fotósorozat
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fotópályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet fotóművészek számára. A pályázat célja olyan fotográfusok kiválasztása, aki a megszokottól eltérő nézőpontból és változatos megközelítésekből tárja fel a közönség számára a Fővárosi Nagycirkusz manézsában látható produkciókat és a manézs mögötti cirkuszvilágot, beleértve a művésztelepen, valamint az artistaképző intézetben történő munkát.
Pályázati feltételek:
A pályázat kiírója és lebonyolítója a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkert krt. 12/a, adószám: 20671675-2-43: továbbiakban: Kiíró)
A pályázók köre:
 Pályázhat minden 18. életévét betöltött fotóművész alkotó.
 Pályázni kizárólag új fotósorozat elkészítésére lehet: olyan minimum 10, maximum 20 darabos digitális fotósorozatra, amelyet a Fővárosi Nagycirkusz szabadon és sokoldalúan felhasználhat.
 A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a nyertes pályázó új fotósorozatának elkészítéséhez a következő támogatást nyújtja: útiköltség térítés, szállás biztosítása két hétre apartmanban, étkezés biztosítása a cirkusz büféjében, szabad bejárás a cirkuszba, professzionális coaching lehetőséget Urbán Ádám Balogh Rudolf-díjas, rezidens fotóművész közreműködésével.
 A pályázatot a szakmai önéletrajzzal, a cirkuszi munkával kapcsolatos elképzelésekkel, és a portfólióval együtt elektronikus úton lehet benyújtani foto@circus.hu e-mail címre.
 A pályázati fotósorozat elkészítésének időszaka: 2021. január 16 – március 14 közé eső, bármelyik 2 hét.
A pályázat elektronikus benyújtásához szükséges, digitális fájlban beküldendő dokumentumok:
 Szakmai portfólió (fotók)
 Szakmai önéletrajz, rövid pályakép, szakmai előmenetel, a cirkuszban eltöltött, 2 hetes munkával kapcsolatos elképzelések.
“Fővárosi Nagycirkusz szubjektív cirkuszi fotósorozat” pályázatra jelentkezés további technikai részletei, követelményei:
A fotópályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges a foto@circus.hu e-mail címre.
A portfóliót alkotó fotók felbontása: ~1500×1000 pixel, 300dpi.
A portfóliót alkotó fotók elnevezése: név_sorozat címe_fotó sorszáma.
A portfóliót alkotó fotók formátuma: jpg – kizárólag beküldött fotókat kérünk, linkeket és tömörített küldeményeket nem értékelünk.
A fotópályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.
A fotópályázat beérkezéséről és érvényességéről a pályázó e-mailben visszaigazolást kap.
A fotópályázat értékelésének és eredmény hirdetésének határideje: 2021. december15.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó az új fotósorozat elkészítéséhez igénybe veheti a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ pályázati feltételekben részletezett és számára megítélt támogatását.

Fotó – Urbán Ádám

JOGI TUDNIVALÓK
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Saját szellemi termék
A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését  akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben
harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
Szerzői és felhasználói jogok
Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a díjazott pályaművekben szereplő szellemi alkotások vonatkozásában a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is – felhasználási jogot szerez. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett nem kizárólagosan jogosult különösen a műveket átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni, bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegy-lajstromozási eljárást kezdeményezni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül. A Pályázó a pályaműveket jogosult saját portfóliójában megjelentetni, azokat szabadon felhasználni, megjelölve, hogy a fotók a Fővárosi Nagycirkuszban készültek. A saját felhasználás során a fotók nem kerülhetnek olyan kontextusba, amely a Fővárosi Nagycirkusz vagy a kiíró érdekét, jó hírét sérti.

Fotó – Urbán Ádám

Adatkezelés, adatvédelem
A Pályázó a pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a Kiíró Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR- rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, email cím.
A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció, továbbá a szerződéskötéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt, valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja. A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek –(GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok- hozzájárulása. A Kiíró gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiíró biztosítja a Pályázót, hogy adataisemmilyen más célra – ide nem értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési jogát – nem kerülnek felhasználásra. A Kiíró lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelmét az info@bpva.hu email címre jogosult elküldeni.
Egyéb
A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn belül – egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben a Kiíró nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a zsűri mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag az eredményhirdetés előtt jogosult visszavonni a benyújtásra megadott email címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.
További információ e-mailben kérhető: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ E-mail: foto@circus.hu

Fotó – Urbán Ádám

Fotó – Urbán Ádám

Fotó – Urbán Ádám

Fotó – Urbán Ádám

Fotó – Urbán Ádám

Share.

About Author

András Bánkuti