CAPA-JíRAT Párizsba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ pályázatot hirdet szakmai úton való részvételre Párizsba.

A Capa Központ elkötelezett a magyar fotográfia lehetőségeinek fejlesztése mellett. Ezért második pályázatán öt művésznek és szakembernek teszi lehetővé a Paris Photo művészeti vásáron és a párhuzamosan zajló párizsi fotóhónap eseményein való részvételt.

A CAPA-JíRAT szakmai útjának résztvevőit pályázati úton választjuk ki. A pályázatra fotóművészek és kurátorok jelentkezését várjuk. A Capa Központ öt pályázó nemzetközi útiköltségét és a Paris Photo vásárra szóló három-három napi belépőjegyét fizeti. A szakmai út minden további költsége: szállás, étkezés, biztosí­tás, városi közlekedés stb. a résztvevőket terheli.

A párizsi CAPA-JíRAT dátuma: 2014. november 13-16.

November a fotó műfajának ünnepe Párizsban is. A Paris Photo a fotógalériák legszélesebb körű bemutatkozásának szí­ntere Európában, mely szervezetileg is kiterjesztette befolyását a kontinensen túlra is. 35 országból 143 galéria és 26 kiadó lesz jelen a rangos művészeti találkozón, ahol a látogatók megismerhetik az aktuális fotóművészeti irányokat. Az egyéni portfóliók bemutatása, a kapcsolatépí­tés személyes lehetősége mellett számos rendezvényt nyújt a vásár, úgymint vetí­tések, az év fotóalbumának dí­játadója, fiatal művészek méltatása. A városban ekkor zajlik a kétévente megrendezett fotóhónap számos eseménnyel.

A Paris Photóról bővebb információ: http://www.parisphoto.com/paris
A fotóhónapról bővebben: http://www.emop-mutations.net

Felhí­vjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Capa-járaton való utazáshoz szükséges az angol vagy francia nyelv társalgási szinű ismerete.

A résztvevőktől az utazást követően beszámolót várunk, melynek részleteiről később adunk tájékoztatást.

A pályázatokat 2014. október 12-én éjfélig a program@capacenter.hu e-mail cí­mre várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

* a JELENTKEZŐ NEVéT
* ELéRHETŐSéGéT (e-mail, mobiltelefon stb.)
* maximum 1 oldalas éLETRAJZOT/RESUMéT (lehetőség szerint netes megjelenés feltüntetésével)
* fotóművészektől egy minimum 10, maximum 30 képből álló PORTFí“LIí“T közepes felbontásban, jpg fájlformátumban (cí­mmel, leí­rással)
– kurátoroktól referenciát eddigi munkáiról, kiemelkedő szakmai eredményeiről
* egy ½, maximum 1 oldalas MOTIVíCIí“S LEVELET arról, hogy miért tartja szakmailag fontosnak az úton való részvételt
* valamint egy rövid NYILATKOZATOT arról, hogy legalább társalgási szinten beszéli a kért idegen nyelvek valamelyikét (amennyiben van erről bizonyí­tványa, úgy ennek tí­pusát)

A beküldött anyagokat a Capa Központ által felkért szakemberek válogatják és ennek alapján áll össze a kiutazók végleges névsora.

Share.

About Author

Admin