CAPA-JíRAT pályázat: utazás a világ legnagyobb sajtófotó-fesztiváljára

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Capa Központ pályázatot hirdet a franciaországi Visa pour l’Image fesztiválra való kiutazásra.

A CAPA-JíRAT fesztiválútjának résztvevőit pályázat úton választjuk ki. A pályázatra megalapozott tudással rendelkező, aktí­v professzionális fotóriporterek, képszerkesztők és fotórovat-vezetők, azaz a sajtófotózás területén dolgozók jelentkezését várjuk. A Capa Központ a hét résztvevő utaztatását és a fesztiválra történő akkreditációs dí­ját állja. Az utazás minden további költsége (í­gy a szállás, étkezés, biztosí­tás stb.) a résztvevőket terheli. Felhí­vjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az úton való részvételhez szükséges az angol nyelv társalgási szinű ismerete. A résztvevőktől az utazást követően beszámolót várunk, melynek tí­pusáról és módozatairól később adunk tájékoztatást.

Az utazást a Visa pour l’Image fesztivál szakmai hetére időzí­tjük.
A rendezvény első hete, a szeptember 1. és 7. közötti időszak a szakmának szól; ekkor városszerte zajlanak a szakmai programok: a mintegy húsz kiállí­tás megnyitója, esti vetí­tések, kerekasztal-beszélgetések, film- és könyvbemutatók. Emellett a világ nagy fotóügynökségeinek standjainál folyamatos lehetőség van portfólió-konzultációra és számos alkalom nyí­lik szakmai kapcsolatok kiépí­tésére is.
További információ a fesztivál honlapján.

A pályázatokat 2014. június 30-án éjfélig a program@capacenter.hu e-mail cí­mre várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

* a JELENTKEZŐ NEVéT
* ELéRHETŐSéGéT (e-mail, mobiltelefon stb.)
* maximum 1 oldalas éLETRAJZOT/RESUMéT (lehetőség szerint netes megjelenés feltüntetésével)
* egy minimum 10, maximum 30 képből álló PORTFí“LIí“T közepes felbontásban, jpg fájlformátumban (cí­mmel, leí­rással)
– képszerkesztők esetében a portfólió helyett elfogadunk 5-10 olyan tetszőleges referenciát, amely jól érzékelteti a szerkesztői munkáját
– fotórovat-vezetők esetében a portfólió helyett elfogadunk egy maximum 1 oldalas leí­rást, amelyben kifejti vezetői munkaköreit, komolyabb szakmai eredményeit
* egy ½-1 oldalas LEíRíST arról, hogy miért tartja szakmailag fontosnak az úton való részvételt
* valamint egy rövid NYILATKOZATOT arról, hogy legalább társalgási szinten beszéli az angol nyelvet (amennyiben van erről bizonyí­tványa, úgy ennek tí­pusát)

A beküldött anyagokat a Capa Központ által felkért szakemberek válogatják és ennek alapján áll össze a kiutazók végleges névsora.

Share.

About Author

Admin