tipa


A Digitális Fotó Magazin a
TIPA magyarországi tagja.
www.tipa.com

keresés

BEJELENTKEZÉS

Felhasználó név:
Jelszó:

Hirdetés

FACEBOOK


Megnyílt a Műcsarnok-Boxban a boldog békeidők 3D-ben kiállítás

Létrehozva: 2016.07.01  14:50   
mail
nyomtatás
betuméret növelés
betuméret csökkentés
Az 1900 kö­rü­li év­ti­ze­dek vi­lá­gát idézi meg a Mű­csar­nok ki­ál­lí­tá­sa a kor­szak­ban ké­szült szte­reo­fo­tók se­gít­sé­gé­vel.
Bu­da­pest, eu­ró­pai és tá­vo­li nagy­vá­ro­sok utcái, be­né­pe­sült terei ele­ve­ned­nek meg, eg­zo­ti­kus tájak min­den­nap­ja­i­nak le­he­tünk szem­ta­núi. Fel­vil­lant­juk a tár­la­ton a szte­reo-fény­ké­pe­zés és a tér­ha­tá­sú kép­né­zés múlt­ját, az egy­kor for­ra­dal­mi tech­ni­ká­val ké­szült fel­vé­te­lek­nek kö­szön­he­tő­en részt­ve­vői le­he­tünk a fény­ké­pe­ken rög­zí­tett ese­mé­nyek­nek. Kü­lön­le­ges él­ményt kí­ná­lunk egy di­gi­tá­lis tech­ni­kát al­kal­ma­zó há­rom­di­men­zi­ós ve­tí­té­sen, ahol - mi sem ter­mé­sze­te­sebb - át­sé­tál­ha­tunk a múlt­ba.
A kiállítás 2016. július 24-ig tekinthető meg.Cimkék:

műcsarnok

Hozzászólások

Nincs hozzászólás